حزب کمونیست ایران

آتش زدن بنرهای قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که بنرهای نصب شده در شهرهای مختلف ایران در دومین سالمرگ قاسم سلیمانی از سرداران سپاه توسط مردم به آتش کشیده شده است.

همچنین مجسمه قاسم سلیمانی در شهر کرد، که روز چهارشنبه 15 دی ماه، با هزینه هنگفت حکومتی  نصب شده بود و به گفته ی یکی از مسئولین خود رژیم 150 میلیون تومان هزینه داشته است، آتش زده شد و کاملا تخریب شد. آتش زدن بنرهای قاسم سلیمانی، تروریست بین‌المللی، نمایانگر خشم و انزجار مردم ایران از اقدامات جنایتکارانه این سردار سپاه و متعاقبا علی خامنه ای و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است.