حزب کمونیست ایران

آتش زدن جنگل های مریوان

روز شنبه 24 تیرماه سازمان محیط زیست مریوان گزارش داد که حدود 600 هکتار از جنگل های مریوان بر اثر توپ باران و آتش زدن عمدی عوامل رژیم در آتش سوخته است.

بر اساس این گزارش، 195 هکتار از جنگل های «کانی قولاجان» از توابع روستای بیلو از 30 خرداد تا 3 تیرماه سال جاری در آتش سوخت.همچنین جنگل های روستاهای وسنه و خیرآباد از 16 تا 18 تیرماه توسط عوامل رژیم به آتش کشیده شد و در این حادثه تقریبا 355 هکتار از جنگل های این روستاها تخریب شد.از 20 تیرماه نیز 70 هکتار دیگر از جنگل های روستای بایله توسط عوامل رژیم به آتش کشیده شد و در مجموع 600 هکتار از جنگل های مریوان تاکنون تخریب شده است.