حزب کمونیست ایران

آزادی فعال سیاسی خبات دهدار بعد از چهار سال حبس از زندان

روز یکشنبه 24 فروردین ماه،خبات دهدار فعال سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

بنابه گزارشات رسیده، خبات دهدار به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” به پنج سال زندان محکوم شده بود و بعد از تحمل  4 سال و 4 ماه از حکم خود از زندان آزاد شد. نامبرده در تاریخ 11 اسفند سال 94 نیز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به 3 ماه و 10 روز زندان محکوم گردید و در مجموع به 5 سال و 3 ماه و 10 روز زندان محکوم شده بود.