حزب کمونیست ایران

آزار گسترده و تجاوز به کودکان پناهجو در مسیر بالکان

در گزارشی، شاخه اروپایی سازمان “کودکان را نجات دهید”، می‌گوید پناهجویان زیر سن قانونی به اندازه کافی در برابر خشونت محافظت نمی‌شوند و بسیاری از آنها در مسیر بالکان مورد تجاوز جنسی، آزار و استثمار قرار می‌گیرند.
این سازمان در گزارش خود، با عنوان “هر کجا برویم، یکی به ما آسیب می‌زند” گفته است: کودکان پناهجویی که در مسیر بالکان به سوی اروپا می‌روند به شکل گسترده قربانی خشونت، آزار و تجاوز ‌می‌شوند. این کودکان با خشونت و آزار افسران پلیس، قاچاقچیان و بسیاری دیگر مواجه می‌شوند. به ویژه پسرانی که به تنهایی سفر می‌کنند، در معرض خطر بالایی از خشونت جنسی در ارودگاه‌ها مرزی و دیگر مراکز نگهداری پناهجویان قرار دارند.بسیاری از کودکان و جوانان پس از چنین تجربه‌ای به الکل و مواد مخدر پناه می‌برند. همچنین موارد زیادی از خودآزاری و اقدام به خودکشی مشاهده شده است .