حزب کمونیست ایران

آغاز اعتراضات به حضور شبه‌نظامیان وابسته به ایران در سوریه

به دنبال ادامه حضور شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران در سوریه خیزش‌های مردمی علیه شبه‌نظامیان در حال شکل‌گیری و ظهور است.

معترضان می گویند شبه‌نظامیان وابسته به ایران که به دنبال شکست داعش، کنترل شهر پالمیرا و منطقه سخنه و اطراف آن را در دست گرفته‌اند، پیوسته به اقدام‌های تبعیض‌آمیزی علیه ساکنان این منطقه دست می‌زنند و  شهروندان ساکن این مناطق را در برابر دو گزینه قرار می‌دهند: وفاداری و حمایت از شبه‌نظامیان یا مهاجرت اجباری و ترک منطقه. آنها همچنین می گوینداین شبه‌نظامیان علاوه بر اِعمال سخت‌ترین محدودیت‌ها و فشارهای خفقان‌آور علیه شهروندان سوری و جذب اجباری جوانان به صفوف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران، منابع زندگی و کار مردم را در کنترل خود گرفته اند.