حزب کمونیست ایران

آغاز اعتصاب کارگران و کارکنان پتروشیمی بندر خمینی

بیش از دو ھزار تن از کارگران و کارکنان پترشیمی بندر خمینی روز سه شنبه 1 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیدند.

کارگران و کارکنان معترض که در محوطه شرکت دست به تجمع زده بودند در این خصوص می گویند، تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق معوقه خود به نهادهای دولتی مختلف رژیم مراجعه کرده بودند ولی هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. به همین دلیل آنها اعتصاب را مھمترین راە برای عقب نشینی مسئولان شرکت دانستند. در جریان این اعتصاب مسئولان پتروشیمی بندر خمینی به جای پاسخگویی به خواسته های کارگران و کارکنان، یکی از نمایندەھای کارکنان شرکت کیمیا را اخراج و تعدادی از کارگران را بازداشت کردەاند.