حزب کمونیست ایران

آغاز هفته سوم اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک

روز یکشنبه 26 مرداد، اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های توخالی مسئولان وارد سومین هفته خود شد.

در این روز کارگران معترض هپکو به تجمع اعتراضیشان در این واحد تولیدی دراستان مرکزی ادامه دادند تا بار دیگر به مقامات طراز اول استان و کشور یاد آورشوند که به اعتراضات و اعتصاباتشان در راه دست یابی به مطالبات برحقشان ادامه خواهند داد.