حزب کمونیست ایران

آیت اللە قاتل بر سنگر داغ انقلاب ایران

 

حسن رحمان پناە

کردستان بە دلیل مقاومت سرافرازانە در برابر هارترین نظام فاشیست مذهبی چند دهە اخیر و وجود خواست و مطالبات انسانی و پیشرو ساکنینش و حضور قدرتمند چپ اجتماعی در آن ، بە درست نام سنگر انقلاب ایران را از آن خود کرد. این منطقە هم تداوام قیام شکست خوردە ایران را سالها آدامە داد و هم سنگر چپ و آزادیخواهی بود و هم مکان امن نجات جان هزاران انقلابی و مبارز سیاسی از گوشە و کنار ایران شد. بە دلیل این چند ویژەگی ،کردستان از بدو بە قدرت رسیدن استبداد دینی در ایران، مورد خشم بیرحمانە حاکمان عمامە بە سر و شمشیر و تفنگ در دست قرار گرفت. ٤٠ روز از سرنگونی استبداد شاه نگذشتە بود ، ارتش اسلامی شدە در رکاب شیخ ،در نوروز ١٣٥٨ قلب استان کردستان ، سنندج سرخ بە خون کشید. در هر گوشەای از ایران اگر جنایت و سرکوبی صورت می گرفت، مردم این خطە بە کمکش می شتافتند. در راە کمک و همیاری بە ترکمن صحرا کە مورد یورش درندانە جانیان اسلامی قرار گرفت ٩ تن از بهترین فرزندانش جان باختند.این دیار در حالیکە استبداد مذهبی در حال قوام یافتن و صدای سنگین پای فاشیسم دینی از هر گوشەای شنیدە می شد، ٦ماە نسیم آزادی را آزادانە سرکشید . موقعیتی ویژە اگر چە آرامش، آزادی و امنیت را برای مردمانش بە همراە داشت ، اما ترس و وحشت را در دل حاکمان روز بە روز بیشتر میکرد. سرآنجام در ٢٨ مرداد فرمان سرکوب و کشتارش صادر شد. کردستان تنها نقطەای از ایران بود کە توسط رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ، خمینی جلاد ، فرمان “جهاد” و قتل عام عمومی علیەاش صادر شد ،اما تسلیم نشد و مقاومت کرد. تجربە خودمدیریتی دمکراتیک را از طریق شوراها و بنکەها در غیاب استبداد مذهبی آزمود و سربلند بیرون آمد. برابری زن و مرد در حد تجربە ، اگاهی و مقدورات آن دوران اجرا و رعایت شد. کشمکش میان جبهە انقلاب و ضد انقلاب بە وسعت ایران در جریان بود. فاشیسم اسلامی در حال فتح یک بە یک سنگرهای انقلاب بود. جنبش های اصل همسنگر و حامی جنبش کردستان ، از جملە جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی ، جنبش چپ و سوسیالیستی در حال تحمل ضربات سهمگین و عقب نشینی بودند. طبیعی بود کە کردستان بە تنهایی تاب تحمل دفاع از دست آوردهای قیام و مقاومت در برابر فاشیسم حاکم در مرکز را کە بە پشتوانە دین و ناسیونالیسم ایرانی شمشیر را از روبستە و فرمان جهاد و جنایت از صفحات قرآن را برگرفتە و کلید بهشت در گردن جوانان “مومن” آویزان کردە بود، نمی توانست بار سنگین مقاومت را بە مقصد برساند، اما بازهم مقاومت کرد و بە درست نام سنگر انقلاب ایران را بر آن نهادند. جنبش انقلابی کردستان در عرصە نظامی عقب نشینی کرد، اما دست آوردهای ملموس سیاسی و خودسازماندهی و تحزب یابی بە دست آورد. جمهوری اسلامی در عرصە نظامی و بە دلیل برتر در سلاح و نیرو موفق شد کە کردستان را اشغال کنند، اما هرگز نتوانست آتش خشم تودەهای معترض و ناراضی را خاموش کند. رژیم، کردستان را بە یک پادگان عظیم نظامی تبدیل کردە است کە با زور اسلحە و مزدور ، با قوانین نظامی و امنیتی ، با مشت آهنین و زندان در این منطقە خود را نگاە داشتە است ، اما بر خاکستر آتشفشانی حکومت میکند کە وزش نسیم هر بادی کاخ استبدادیش را بە جهنم تبدیل میکند. وجود چپ و کمونیست اجتماعی ، با بصیرت و سیاست و برنامە روشن ، با تجربە و درس آموختە از شکست و موفقیت ، فعالین و کادرهای مجب و استخوان خوردکردە در راس جنبش های اعتراضی و اجتماعی با هویت سراسری و جهانی ، شبکە وسیعی از زنان و مردان اگاە و مصمم بە تغییر در حال و آیندە جمهوری اسلامی ، بە سرآنجام رساندن ٣ اعتصاب عمومی در کمتر از ٣ سال در اعتراض بە جنایت رژیم ، تنها نمود و گوشەهای از تاریخی مملو از فداکاری و جانبازی است کە نوید آیندەای روشن می دهد.
رئیسی(آیت اللە قاتل) عضو کمیتە مرگ دهە ٦٠،از جنایتکارترین مهرەهای قضایی رژیم منفور اسلامی ، مهرەای بە شدت امنیتی _اطلاعی ، امروز در شرایطی بە شهر سنندج سرخ قدم گذاشت کە کارنامە یک سالەاش در اعدام ، سرکوب ، جنایت ، کشتار روزانە کولبران ، زندانی کردن معلمان حق طلب و کارگران معترض و تهی کردن سفرە بی رونق مردم حتی از نان خالی، از تمام پیشکسوتان خود در جایگاە تشریفاتی رئیس جمهور از همە سنگین تر و ننگین تر است. وعدهای توخالی ایشان در “ریشەکن کردن فقر و بیکاری” آنچنان ناشیانە، ابلهانە و عوامفریبانە است کە آخوندهای حکومتی کنار دستش را هم راضی نکرد. ستایش رئیسی جنایتکار از مردم “عزیز و غیور” کردستان، تکرار کلمات آشنا ، همراە با فرمان “جهاد” رهبرشان علیە این مردم است.حضور رئیسی در کردستان ، بعد از حضور یک هفتە قبل سرلشکر محمد باقری ، فرماندە کل نیروهای مسلح ، نە ناشی از “امنیت تمام و کمال در این منطقە و مرزها” ، بلکە و اتفاقآ ناشی از ترس و وحشت از خیزشها و طوفانهای کوبندە مردمی در کل ایران و بویژە در کردستان است کە در کوتاهترین زمان ممکن تکلیف حاکمیت رژیم در این منطقە روشن خواهد شد. سخنان رئیسی در جمع مسئولان حکومتی و افراد و خانوادەهای سپاهی ، بسیجی و جمع محدودی از مزدوران محلی ، جهت تقویت روحیە آنان و آرام کردن آنها ازاحتمال رویدهای بنیان برافکن پیش رو علیە استبداد مذهبی حاکم بر ایران است.
شکی نیست کە رئیسی و حکومت ولایت فقیە و جناحهای آن، از اصولگرا و اصلاح طلب ، در طول ٤٣ سال گذشتە هرگز در میان مردم کردستان نە جایگاهی داشتە و آنرا بە دست خواهند آورد. آیت اللە قاتل بە سرزمینی پاگذاشت کە یکی از سنگرهای همیشە زندە ، پایدار و داغ در مقابل فاشیسم اسلامی جهت سرنگونی آن بودە و خواهد ماند و پیروز خواهد شد.

٨/٧/٢٠٢٢ەهای از تاریخی مملو از فداکاری و جانبازی است کە نوید آیندەای روشن می دهد.
رئیسی(آیت اللە قاتل) عضو کمیتە مرگ دهە ٦٠،از جنایتکارترین مهرەهای قضایی رژیم منفور اسلامی ، مهرەای بە شدت امنیتی _اطلاعی ، امروز در شرایطی بە شهر سنندج سرخ قدم گذاشت کە کارنامە یک سالەاش در اعدام ، سرکوب ، جنایت ، کشتار روزانە کولبران ، زندانی کردن معلمان حق طلب و کارگران معترض و تهی کردن سفرە بی رونق مردم حتی از نان خالی، از تمام پیشکسوتان خود در جایگاە تشریفاتی رئیس جمهور از همە سنگین تر و ننگین تر است. وعدهای توخالی ایشان در “ریشەکن کردن فقر و بیکاری” آنچنان ناشیانە، ابلهانە و عوامفریبانە است کە آخوندهای حکومتی کنار دستش را هم راضی نکرد. ستایش رئیسی جنایتکار از مردم “عزیز و غیور” کردستان، تکرار کلمات آشنا ، همراە با فرمان “جهاد” رهبرشان علیە این مردم است.حضور رئیسی در کردستان ، بعد از حضور یک هفتە قبل سرلشکر محمد باقری ، فرماندە کل نیروهای مسلح ، نە ناشی از “امنیت تمام و کمال در این منطقە و مرزها” ، بلکە و اتفاقآ ناشی از ترس و وحشت از خیزشها و طوفانهای کوبندە مردمی در کل ایران و بویژە در کردستان است کە در کوتاهترین زمان ممکن تکلیف حاکمیت رژیم در این منطقە روشن خواهد شد. سخنان رئیسی در جمع مسئولان حکومتی و افراد و خانوادەهای سپاهی ، بسیجی و جمع محدودی از مزدوران محلی ، جهت تقویت روحیە آنان و آرام کردن آنها ازاحتمال رویدهای بنیان برافکن پیش رو علیە استبداد مذهبی حاکم بر ایران است.
شکی نیست کە رئیسی و حکومت ولایت فقیە و جناحهای آن، از اصولگرا و اصلاح طلب ، در طول ٤٣ سال گذشتە هرگز در میان مردم کردستان نە جایگاهی داشتە و آنرا بە دست خواهند آورد. آیت اللە قاتل بە سرزمینی پاگذاشت کە یکی از سنگرهای همیشە زندە ، پایدار و داغ در مقابل فاشیسم اسلامی جهت سرنگونی آن بودە و خواهد ماند و پیروز خواهد شد.

٨/٧/٢٠٢٢