حزب کمونیست ایران

اتهام اقدام علیە امنیت ملی بە دو گروگان سندیکالیست فرانسوی ، توطئە سازماندهی شدە رژیم علیە جنبش کارگری و معلمان در ایران 

 

حسن رحمان پناە

بنا بە گزارشات منتشر شدە، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دو فعال سندیکایی فرانسوی را که حدود دو ماه قبل و با ویزای رسمی و اجازە قانونی بە ایران سفر کردە بودند و در فرودگاە خمینی در تهران توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، به “اقدام علیه امنیت ملی ایران” متهم کرد.

“مسعود ستایشی” سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در نشست خبری هفتگی خود اعلام نمود “ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشف جرم صورت گرفته است. تعقیب بر اساس دستور قضایی انجام شده و رسیدگی در مرحله دادسراست”. نامبردە “سسیل کولر و ژاک پاری”زن و شوهر فرانسوی فعال کارگری و سندیکای بازداشت شده در ایران را بە “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” متهم نمود.

اگرچە  هنوز دادگاهی (بیدادگاە اسلامی) برای این زن و شوهر فعال سندیکایی فرانسە کە در گروگان آدم ربایان جمهوری اسلامی هستند  برگزار نشده و حکمی صادر نکردە است ، اما سخنگوی قوە قضائیە ایران اعلام نمود کە “تحقیقات در مرحله محرمانگی است”. مطبوعات وابستە بە حکومت نیز با اتکا بە اطلاعات قوە قضائیە حکومت و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نظام کە هر مسئلە ای از جملە حضور اتباع خارجی و گردشگران را بلافاصلە با پروندە سازی امنیتی بەخورد جامعە می دهند این دو نفر را “جاسوس” جار زدند.

اظهارات سخنگوی قوە قضائیە رژیم در شرایطی اعلام میگردد کە وزارت اطلاعات حکومت در زمان بازداشت این دو فعال صنفی فرانسوی با دروغ بافی و فضاسازی اعلام کرده بود که “آنها مأموریت داشته‌اند تا از اعتراض‌های صنفی در ایران برای شبکه‌سازی و مرتبط ‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی استفاده کرده و جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه کنند.” سخنان مسئولین وزارت اطلاعات و صادر کنندەگان حکم قتل و جنایت در قوەقضائیە آن چنان نخ نما و تکراری است کە حتی مآمورین همکار آنها نیز بە این اراجیف باور ندارند ،چە بە برسد بە مردم ایران کە هزاران قتل و جنایات را با ادعاهای مشابە از حاکمان و مسئولین رژیم در طول بیش از ٤ دهە اخیر شنیدە و با چشم خود دیدەاند. چنین ادعای بە جز فریبکاران و قاتلان سرکوبگر جمهوری اسلامی کە مردم بە خواستە ایران را نااگاە و “عوام الناس” فرض میکنند و جهان خارج را بە دلیل منفعت طلبی اقتصادی حاکمان فاسد بە باج گیری و قلدرمنشی تهدید میکنند،چە کسی را باور میکند کە دو تبعە خارجی بدون شناخت و شناختە بودن در کشوری بیگانە، بدون تشکیلات و ابزار سازماندهی و رهبری ، بتوانند” از اعتراض‌های صنفی در ایران برای شبکه‌سازی و مرتبط ‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی استفاده کرده و جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه کنند”؟! آنچە و آنکە جامعە امروز ایران را از ٤٣ سال قبل تا کنون با “موج سهمگین تخریب و شرارت و نا امنی مواجە کردە ” نە گردشگران خارجی ، نە زن و شوهر سندیکالیست فرانسوی و فعالین کارگری و معلمان دستگیر شدە ، بلکە جمهوری اسلامی و رهبران حاکم و جنایت پیشە آن است. جمهوری اسلامی قصد دارد اعتراضات و مبارزات گسترده‌ای تودەای ، بویژە اعتصابات هماهنگ ، سراسری و سازمانیافتە معلمان ، و همچنین نارضایتی کارگران،  بازنشستگان ، مال باختەگان و  اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران را کە از مدتها قبل از حضور دو فرانسوی گردشگر دستگیر شدە آغاز شده بود را بە این دو شخص و کشورهای خارجی منتسب نماید . اما واقعیات پر تحول و پر تحرک جامعە ایران و خشم فروخورە و ستم و سرکوب نهادینە شدە در قامت اکندە از سرکوب و ستم جمهوری اسلامی ، همراە با فقر و سیاە روزی در حال گسترش در کل ایران ، بانی و مسبب وضع موجود است و افکار عمومی اگاە و بە پا خواستە اجازە چنین توجیهات ، عوامفریبی و توطئەگری را بە مقامات جمهوری اسلامی نخواهد است.

سران و مراجع قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با اتهامات ساختگی و سخیف بە دو فعال سندیکایی فرانسەای اهداف پلید و هدفمندی علیە معلمین و فعالین کارگری بازداشت شدە کە  با این زن و شوهر دیدار داشتەاند را در دستور کار خود دارند. “سسیل کولر و ژاک پاری” بعد از ورود بە ایران با چند تن از فعالین جنبش معلمان و فعالین کارگری ، با توجە بە تجربە کاری و علاقە بە مبارزات صنفی کارگران و معلمان دیدار و ملاقات داشتند . این ملاقاتها بە دور از انظار و اطلاع  مقامات رژیم و “سربازان گمنام امام زمان” صورت نگرفتە بود. اما مسئولین اطلاعاتی و امنیتی رژیم و صادر کنندگان احکام ضدانسانی در قوە قضائیە کە جاسوسی و مزدوری بسیاری از آنها در همکاری با نهادهای امنیتی کشورهای متخاصم حکومت شان توسط باندهای در قدرت و همکاران و مسئولین دیگر نظام افشا و تآئید شدە، بە منظور زهرچشم گرفتن از جنبش انقلابی ، نیرومند و رو بە گسترش معلمان و کارگرن و اعتراضات مردمی در خیابان و میادین شهرها ،تعدادی از فعالین این جنبش ها از جملە “رضا شهابی و حسن سعیدی” از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و “شعبان محمدی ، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواە” از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان و همچنین چندین معلم دیگر از جملە ” رسول بداقی، جعفر ابراهیمی ، محمد حبیبی،زهرا اسفدیاری ، ناصر موسوی و …. ” را بە بهانە واهی ملاقات با دو فرانسوی گردشگر در ایران دستگیر و راهی زندان کردند. در صورتیکە هدف از این اقدام و دستگیریها ایجاد ترس و وحشت در دل مردم نارضی و معترض و جلوگیری از موج رو بە گسترش اعتراضات کارگری و تودەای در جامعە است. 

آنچە کە نهاد سرکوبگر قوە قضائیە ایران از زبان سخنگوی آن و با اتکا بە سناریوی از پیش تعیین شدە در هماهنگی کامل با نهادی امنیتی و اطلاعاتی و کادر رهبری سپاە پاسداران علیە دو فعال سندیکای گردشگر در ایران کە در گروەگان این نهادهای سرکوبگر هستند در گزارش هفتگی خود بیان داشت، در واقع توطئە نخ نما و از پیش ساختە و پرداختە آنان بە منظور باج گیری از مقامات فرانسوی در مجادلات منطقەای و همچنین فشار و سرکوب بیشتر علیە فعالین کارگری دربند و فعالین زندانی جنبش معلمان و دیگر جنبش های اعتراضی در زندان و در خیابان است . این سناریو و توطئە کثیف و بی شرمانە جمهوری اسلامی را باید در سطح جهانی و محلی افشا و رسوا کرد. لازم است زبان حال گردشگران گروگان شدە فرانسوی در ایران و کارگران و معلمان زندانی بود. لازم است و میتوان بە علی خامنەای سردستە جنایتکاران و تبهکاران نشان داد “اگر خدای دهە شصت ، خدای سال ١٤٠١ خورشید هم هست” اما جامعە کنونی ایران ، جامعە دهە شصت و چهل سال قبل نیست و مردم بە پا خواستە ایران خواهان پایان دادن بە نظام ضدمردمی و جنایتکار اسلامی با حاکمان و خدایان زمینی آن هستند.  

٧-٧ـ ٢٠٢٢