حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان اردبیل

روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند در زندان اردبیل به اجرا درآمد.

هویت این زندانیان که از سه سال پیش  در زندان اردبیل به سر مبرند “یوسف تهمتن” و “بهزاد تهمتن” احراز شده است. اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.