حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی در زاهدان

روز شنبه 4 بهمن ماه حکم اعدام سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط به مواد مخدر و  قتل  به اعدام محکوم شده بودند، در زندان زاهدان به اجرا درآمد.

بر اساس گزارش منتشره، هویت این زندانیان یونس “جمشید زهی” ۳۳ ساله، “شمس الدین باجی زهی” ۳۳ ساله تبعه افغانستان و “عبدالرئوف کبدانی” عنوان شده است. جمشید زهی و شمس الدین باجی زهی در تاریخ 28 دیماه سال 92 به اتهام قتل دستگیر و هفت سال گذشته را در زندان مرکزی زاهدان به سر می بردند. همچنین عبدالرئوف کبدانی در آبان ماه سال ۱۳۹۴ به اتهام حمل مواد مخدر در مرز میلک بازداشت و توسط دادگاه رژیم به اعدام محکوم شده بود.