حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام سه زندانی زندانهای رژیم

طی روزهای اخیر حکم اعدام سه زندانی که  پیشتر به اتهامات مرتبط با موادمخدر و قتل بازداشت شده بودند در شهرهای زنجان، دستگرد و دزفول اجرا شد.

سحرگاه روز چهارشنبه ۱۱ اسفند یک زندانی  به نام “اکبر شاهسوند”، ۳۶ ساله بابت اتهامات مرتبط به مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.‌ از سوی دیگر سحرگاه روز دوشنبه ۹ اسفند، حکم یک زندانی دیگر به نام  “صالح بیگ”، حدودا ۴۵ ساله که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان زنجان به اجرا درآمد. همچنین سحرگاه روز پنجشنبه ۱۲ اسفندماه، حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان دزفول اجرا شد. گفتنی است  اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.