حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام نوزده زندانی در زندانهای رژیم

طی روزهای اخیر دستکم ۱۹ زندانی در زندانهای لاکان رشت، خرم آباد، دستگرد اصفهان، اردبیل، تربت جام، قزلحصار کرج، بیرجند، یزد و وکیل آباد مشهد اعدام شدند.

روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان لاکان رشت به اجرا درآمد. هویت یک تن از این زندانیان، جلال الدین رحیمیان آذر، ۲۳ ساله و اهل مهاباد  احراز شده است. در همین روز   حکم یک زندانی دیگر به نام حمید امامی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان خرم آباد به اجرا درآمد. حکم اعدام سه زندانی دیگر به نامهای حامد موسوی، ۲۳ ساله و اهل اردبیل، فیض الله کاوندی و ادریس گرگیج که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های اردبیل، دستگرد اصفهان و تربت جام به اجرا درآمد. مهدی فروغی و محمد علی بنی ابراهیمی دو زندانی دیگری هستند در روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه  بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. همچنین هفت زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های بیرجند، یزد و وکیل آباد مشهد به اجرا درآمد. هویت سه تن از این زندانیان، “صبور شه بخش، ۳۲ ساله و اهل زاهدان، امیر رامشک، ۳۴ ساله،  اهل شهرستان ریگان و عبدالبصیر بژم (توتازهی)، ۲۹ ساله و اهل زاهدان” عنوان شده است. بنا بر خبر دیگری، سحرگاه روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت  یک زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شد. هویت این زندانی، “نوراحمد زاروزهی (نهتانی)،  اهل زاهدان” عنوان شده است. از سوی دیگر، سحرگاه روز شنبه نهم اردیبهشت ۱۴۰۲، یک زندانی در زندان بیرجند اعدام شد. هویت این زندانی، جابر امینی فر، اهل روستای شغالک از توابع شهرستان دوست محمد” عنوان شده است. تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان از سوی رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. این درحالی است که در همین روز دستکم ۷ زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام  به سلول های انفرادی زندان ارومیه و سلماس منتقل شده اند.