حزب کمونیست ایران

اجرای حکم اعدام چهار زندانی در شیراز و همدان

سحرگاه روز چهارشنبه 18 مرداد ماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان‌ های همدان و عادل آباد شیراز به اجرا در آمد.

هویت  دوتن از زندانیان اعدام شده در زندان عادل آباد شیراز حسین نصیریان، ۴۰ ساله، اهل کازرون و حسن‌ علی شکیب، اهل ارسنجان عنوان شده است. “حسین نصیریان که از سه سال پیش بازداشت و از بابت اتهامات مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود پیش از بازداشت، آبدارچی یک کارخانه بود. حسن علی شکیب نیز از حدود دو سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.” همچنین در همین روز، حکم یک زندانی به نام “منوچهر خزایی” که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و توسط مراجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بود، در زندان همدان اجرا شد. همچنین زندانی دیگر به نام احد هاشمی، اهل هرسین کرمانشاه نیز که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی همدان اعدام شد.