حزب کمونیست ایران

اجرای حکم شلاق یک فعال مدنی

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 6 مردادماه، حکم شلاق فواد عنایتی، فعال مدنی در سنندج اجرا شد.

بنا به این گزارش، “فواد عنایتی” که در جریان تجمعات در حمایت از مبارزات مردم روژآوا توسط ماموران اطلاعات دستگیر و بازداشت شده بود، در نهایت توسط شعبه 1 دادگاه سنندج به 72 ضربه شلاق محکوم شد.  حکم این فعال مدنی روز دوشنبه در دادگاه سنندج به اجراء در آمد.