حزب کمونیست ایران

اجرای طرح صیانت و کندی سرعت اینترنت

خبرهایی از احتمال تصویب طرح صیانت تا پایان سال و حتی ده روز آینده به گوش می‌رسد.

این طرح مخالفان زیادی در بین توده های مردم دارد. مردم به صورت یک‌پارچه خواهان لغو این طرح در چندین ماه متوالی شده‌اند. طرح صیانت به‌طور واقعی زمینه بیکاری ملیونها نفر را فراهم خواهد کرد. برپایه گزارشات منتشر شده مجریان این طرح حتی پیش از تصویب این طرح، محدود کردن اینترنت را آغاز کرده‌اند. مردم در روزهای اخیر از پایین آمدن فاحش سرعت اینترنت خبر می‌دهند. به گفته بعضی از کارشناسان سرعت اینترنت در ایران به سرعت آن در افغانستان رسیده است. به گفته کاربران شبکه های اجتماعی  سران رژیم بدون توجه به خواست مردم برای دسترسی بدون درد‌سر به اینترنت درصدد اجرای پنهانی طرح صیانت هستند.  آنها می گویند، طرح صیانت نیز مانند طرح ممنوعیت ماهواره بزودی به شکست خواهد انجامید.