حزب کمونیست ایران

احتمال اخراج ده هزار نفر از کارکنان شرکت دایلمر بنز آلمان

بنابه گزارش منتشره، “دایلمر بنز” یکی از غول‌های خودروسازی آلمان برنامه‌ای در دستور کار دارد که به حذف بیش از ده هزار فرصت شغلی منجر می‌شود.

شرکت دایملر بنز  در نظر دارد با اخراج بیش از ده هزار کارمند خود طی سه سال حدود یک میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. مدیر بخش پرسنلی دایملر بنز،  در این خصوص گفته است که اخراج کارکنان این شرکت مربوط به بخش اداری است و در بخش تولید هیچ شغلی حذف نخواهد شد. وی در عین حال گفته چنانچه در بخش تولید نیز تعدیل نیرو ضروری باشد در این باره با شورای کارکنان گفتگو خواهد شد. تعدیل نیرو قرار است تا پایان سال ۲۰۲۲ در واحدهای مختلف شرکت دایملر بنز در سراسر جهان انجام شود.