حزب کمونیست ایران

احتمال اعدام قریب الوقوع 7 زندانی در سنندج

بنابه گزارش دریافتی روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه 7 تن از زندانیان محکوم به اعدام در زندان مرکزی سنندج به سلولها انفرادی این زندان منتقل سدند.

گزارش مزبور می افزاید،  هویت 6 تن از این زندانیان واحد فیضی، لقمان احمد پور،رامیار مخلص، عدنان میرکی، سعید محمد پورو سینا محمدی، می باشد. هویت نفر هفتم تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نیست.