حزب کمونیست ایران

احتمال قریب الوقوع اعدام پوریا جواهری

پوریا جواهری شهروند ۳۰ سالە اهل کامیاران و کارگر شهرداری کە روز ٨ آذرماە ۱۴۰۱ پس از احضار توسط ادارە اطلاعات سپاە پاسداران بازداشت و تحت شکنجە و آزار قرار گرفتە،بە سلول انفرادی منتقل و احتمال اعدام وی وجود دارد.

بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری،حسن جواهری پدر پوریا جواهری اظهار داشت:پروندە پوریا در شعبە اول بازپرسی دادگاە رژیم در کامیاران می باشد و نامبردە بە اتهام قتل یک بسیجی در جریان اعتراضات سراسری بە نام “صابر آذربار” با شلیک اسحە ساچمەای، بە محاربە محکوم و در خطر اعدام است.حسن جواهری افزود:شواهد زیادی وجود دارند کە فرزندش بە عنوان کارگر شهرداری مشغول آسفالت در روستایی بە اسم “تیلەکو” بودە و هرگز در اعتراضات شرکت نکردەاست.اما باتوجە بە اعتراف گیری از فرزندش در زیر شکنجە نیروهای امنیتی و تهدید با اسلحە جهت بازسازی سناریو نوشتەشدە از سوی ادارە اطلاعات سپاە،مربوط بە صحنە کشتە شدن فرد بسیجی، اکنون پوریا جواهری بە اعدام محکوم و اجرای حکم وی اعلام شدە است.پوریا جواهری در زمان بازداشت و تا صدور حکم محاربە نیز از حق داشتن وکیل محروم بودە وحتی جلسه دادگاهی برای رسیدگی بە اتهام وی برگزار نشدە است.