حزب کمونیست ایران

احضار سه نویسنده برای اجرای حکم زندان

روز شنبه ۳۱ خردادماه،از دایره اجرای احکام با سه عضو کانون نویسندگان ایران رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن تماس گرفتند و از آنها خواستند که روز یکشنبه اول تیر ماه، خود را به شعبه یک اجرای احکام معرفی کنند.

بنا به گزارش منتشره،رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون هستند و هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند. کیوان باژن عضو سابق هیئت دبیران نیز به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده است.در حقیقت، مخالفت آنها با سانسور و دفاع از آزادی بیان به صدور حکم مجموعا ۱۵ سال و شش ماه زندان انجامیده است.