حزب کمونیست ایران

احضار شماری از اعضاء سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

به گزارش منتشره، طی روزهای گذشته، ۱۶ تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط پلیس امنیت اخلاقی احضار شدند.

گفته می‌ شود که احضار “حسن سعیدی، رسول طالب مقدم ، داوود رضوی  رضا شهابی،  وحید فریدونی،  محمد اصلاقی،  ناصر محرم زاده،  عطا باباخانی،  سلطان علی شکاری،  علی اکبر پیرهادی، مرتضی کمساری،  امیر تاخیری، علیرضا قاسمی،  رضا نعمتی‌پور، علیرضا توسلی و حیدری” جهت اخذ تعهد از آنها مبنی بر عدم فعالیت صنفی و سندیکایی و عدم حضور در تجمعات اعتراضی سندیکا صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که اعضای سندیکا که در پی احضار، به پلیس امنیت مراجعه کرده اند، مورد بازجویی و تهدید و ارعاب قرار گرفته اند.