حزب کمونیست ایران

احضار نسرین جوادی به زندان

نسرین جوادی  یکی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 98 طی ابلاغیه ای احضار شده است که ظرف‌ مدت پنج روز خود را جهت اجرای حکم معرفی‌ نماید.

نسرین جوادی کارگر سابق تجهیزات پزشکی و بازنشسته تأمین اجتماعی است که در‌ تجمع روز جهانی کارگر سال ۹۸ مقابل مجلس دستگیر شد و سپس در شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در‌ تهران به ۷ سال زندان‌ محکوم‌ گردید و بعدتر نیز این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.