حزب کمونیست ایران

احضار ژاله روحزاد، معلم و فعال صنفی فرهنگیان

ژاله روحزاد، معلم و فعال صنفی فرهنگیان و همسر اسماعیل گرامی، فعال کارگری زندانی در زندان تهران بزرگ، روز جمعه 5 فروردین یک نامه احضاریه برای حضور در شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم دریافت کرد.

در نامه احضاریه خانم روحزاد عنوان شده است به دلیل اتهام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در تاریخ 16 فروردین در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران حضور یابد. قابل ذکر است احضار خانم روحزاد در ادامه سلسله فشارهای رژيم بر فعالین صنفی معلمان انجام شده است.