حزب کمونیست ایران

اخراج دامپزشکان و کارکنان کلینیک حیات وحش پردیسان

بنا به گزارش منتشره، از روز پنج شنبه اول خرداد ماه،دامپزشکان و کارکنان کلینیک حیات وحش پردیسان بجز 2 نفرشان به بهانه های واهی از کار اخراج شدند.

یکی از کارکنان این کلینیک می گوید، نگهداری از این کلینیک در قالب قرارداد پیمانکاری بود. در تاریخ 31اردیبهشت ماه سالجاری قرارداد پیمانکاری به اتمام رسید و به تبع قرارداد پرسنلی که در کلینیک مشغول فعالیت بودند نیز از کار اخراج شدند. گفتنی است این کارکنان در حالی از کار اخراج شده اند که هرکدام دارای 2 تا 3 ماه دستمزد معوقه نیز می باشند.