حزب کمونیست ایران

اخراج شمار زیادی از کارگران شرکت برق در سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز دوشنبه 12 تیرماه تعداد زیادی از کارگران شرکت برق سنندج از سوی کارفرما این شرکت اخراج شده اند.

بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی سنندج شمار زیادی از کارکنان و کارگران شرکت برق سنندج را بدلیل مضنون بودن این اشخاص در تظاهرات و اعتراضات مردمی اخیر و یا بدلیل مصدومیت و جراحت از قبیل نابینا شدن چشم یا مصدومیتهای ناشی از شرکت در تجمعات اعتراضی را از کار اخراج نموده و اجازه نداده اند که این کارگران به سرکارشان برگردند.