حزب کمونیست ایران

اخراج و تعلیق شماری از استادان دانشگاه‌های کشور

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز جمعه 13 مرداد ماه گزارش داد، همزمان با موج اخراج و تعلیق دانشجویان معترض، تعدادی از استادان در دانشگاه‌ باهنر کرمان، دانشگاه بهشتی و دانشگاه تهران، تحت عنوان «قطع همکاری» اخراج یا تعلیق شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر ایران نیز اساتیدی که از اعتراضات یا دانشجویان معترض حمایت کرده‌اند برای «حذف از دانشگاه» تحت فشار‌های شدید قرار گرفته‌اند. بنابر اعلام شوراهای صنفی دانشجویان کشور «در دانشگاه باهنر کرمان، دکتر بهارک اختردانش و دکتر محمدمهدی علومی از اساتید گروه دامپزشکی این دانشگاه، در دانشگاه بهشتی «رهام افغانی خراسکانی، در دانشگاه تهران ناصر مقدم کوهی استاد گروه ارتباط تصویری دانشگاه هنرهای زیبا و در دانشکده معماری دانشگاه بهشتی، فرهاد شریعت‌راد، به دلیل حمایت از دانشجویان «انفصال و اخراج» دریافت کرده‌اند. گفتنی است ابعاد «تعلیق» و «اخراج» استادان بسیار گسترده بوده و محدود به چند دانشگاه نیست و شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر نیز در گزارشی موج «تعلیق» و «اخراج» استادان دانشگاه‌ را بخشی از «پروژه بزرگ‌تر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور» خوانده است.