حزب کمونیست ایران

اخراج کارگران دو واحد تولیدی در مشهد و شیراز

بنابه گزارشات منتشره، دهها تن از کارگران دو واحد تولیدی “شرکت خدماتی توسعه گستر بینالود” و “کارخانه قند فسا” به بهانه های مختلف از کار بیکار شده اند.

شرکت خدماتی توسعه گستر بینالود از پیمانکاران شرکت حمل ونقل ریلی “آهو دشت غزال” در مشهد 20نفر از کارگران متاهلش را برای اینکه حق اولاد آنها را پرداخت نکند، اخراج کرد. همچنین  کارگران قند فسا در استان شیراز از اخراجی کلیه کارگران به بهانه توقف تولید در این کارخانه خبر دادند.