حزب کمونیست ایران

اخراج کارگران شرکت آراپوش گستر

بیش از ۸۰ نفر از کارگران شرکت آراپوش گستر قزوین در آستانه شروع سال جدید اخراج شدند.

این کارگران که بسیاری از آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دادند بدون حقوق و پرداخت پول از کار اخراج شده اند. کارگران می‌‌گویند اخراج خودسرانه و غیرقانونی انها در شب عید، با این تورم و گرانی شدید زندگیشان را در معرض نابودی قرار می‌دهد. به گفته کارگران، به‌رغم مراجعه به اداره کار اما به‌دلیل نبود قوانین حمایت کارگری، هیچ‌یک از آنها حاضر نیستند به این شکایات رسیدگی کنند. گفتنی است این کارگران از حق بیمه و قوانین کار برخوردار نبوده و بازنشستگی و سایر حقوق کارگری شامل آنها نمی‌شود.