حزب کمونیست ایران

اخراج گروهی کارگران سیمان خمسه زنجان

کارگران سیمان خمسه زنجان روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، از سوی مدیریت کارخانه به‌طور گروهی اخراج شدند.

کارگران معترض خواستار تغییر شیفت کاری و افزایش حقوق بودند؛ اما مدیران کارخانه به‌جای پاسخگویی همه آنها را اخراج کردند. کارگران اخراج شده می‌‌گویند شب عیدی اخراج یک ظلم آشکار در حق آنها است که به قیمت نابودی زندگی و خانواده هایشان تمام خواهد شد. گفتنی تاکنون نه اداره کار و نه هیچ‌یک از نهادها و ارگان‌های نظارتی به این اخراج‌های غیرقانونی رسیدگی نکرده است.