حزب کمونیست ایران

اخراج گسترده کارگران در استان قم

گزارش های منتشر شده حاکی از اخراج گسترده کارگران در استان قم تحت عنوان «تعدیل نیرو» است.
بنابه گزارش ها، اخراج کارگران در شش ماه گذشته در قم تحت عنوان تعدیل نیرو افزایش یافته است. منابع کارگری در ماه‌های گذشته از اخراج دسته‌جمعی کارگران در واحدهای تولیدی و خدماتی خبر داده‌اند. کارفرماها افزایش هزینه تمام‌شده تولید یا کمبود مواد اولیه را علت کاهش تولید و اخراج کارگران عنوان کرده‌اند. بنا به گفته فعالان کارگری حدود ۹۰ درصد کارگران در ایران با قراردادهای موقت کوتاه‌مدت اشتغال دارند و همین اخراج کارگران را سهل کرده است.