حزب کمونیست ایران

ادامه اذیت و آزار کارگران کارخانه آذرآب

مدیریت شرکت آذرآب برای آذیت وآزار کارگران حق طلب، دوره قرارداد کاری کارگرانی را که بدنبال اعتراضات نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بازداشت شده بودند را به یک ماهه کاهش داده است.

بنابه گفته کارگران مسئولین این واحد تولیدی وعده داده اند که  قرار داد آنها پس از طی یک دوره قرارداد یک ماهه به روال قبل از امضای این قرارداد بازگردد. قابل یادآوری است که کارگران کارخانه آذرآب به بهانه های مختلف از جمله شرکت در اعتراضات با قراردادهای سه ماهه، شش ماهه و یک ساله مشغول بکار هستند.