حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات در شهرستان جوانرود

روز چهارشبنه 29 آبانماه، شماری از محلات شهرستان جوانرود برای ششمین روز متوالی شاهد اعتراضات مردمی علیه افزایش سه برابری نرخ بنزین بود.

برپایه گزارشات دریافتی، فضای این شهر کاملا ملیتاریزه شده و نیروهای امنیتی به طور گسترده در سطح شهر مستقر شده اند. گفته می شود علیرغم فضای امنیتی شهر، مردم مبارز جوانرود بی اعتنا به حضور ماموران و سرکوبگری های آنان، به خیابان آمده و به اعتراضات خود ادامه دادند. این گزاراشات می افزایند، غروب روز دوشنبە اجساد ٦ تن از جانباختگان بە خانوادەهای آنها تحویل دادە شدە است و زیر فشار نهادهای امنیتی بە طور مخفیانە دفن شدەاند.