حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران ذغال سنگ کرمان

روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه بار دیگر جمعی از کارگران معدن ذغال سنگ کرمان در اعتراض به وضعیت امنیت شغلی خود دست به تجمع زدند.

کارگران معدن ذغال سنگ کرمان که با سیاستهای خصوصی سازی این معدن مخالفند می گویند، درنتیجه خصوصی سازیها بیش از سه هزار کارگر این معدن از کار بیکار شده اند. آنها ضمن اشاره به نبود امنیت شغلی برای کارگران افزودند،  با توجه به سابقه خصوصی سازی ها، این امر حراج اموال عمومی و بیکاری کارگران را به دنبال دارد.