حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران راه آهن کشور

جمعی از کارگران راه آهن کشور در شهرهای مختلف روز دوشنبه 30 دی ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود و کاهش دستمزدهایشان به طور جداگانه در محل کار خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، کارگران رآه آهن ،زاگرس، لرستان، اسلامشهر، تهران، رباط کریم ،شاهرود، اندیمشک و کل کارگران منطقه خراسان ( شرکت تراورس) و کارگران راه آّهن جنوب شرق زاهدان (شرکت ریل صنعت کاران) با برپایی تجمع نسبت به پایمالی حقوقشان، اخراج از کار  وتهدید کارگران حق طلب اعتراض کردند. همچنین شمار از آنان می گویند، کارفرماهای شرکت های تراورس علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها وسایر مطالباتشان از تامین دستکش، لباس، پوتین و بادگیر برای کارگران خودداری می ورزند.