حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شرکت آب و فاضلاب اهواز

کارگران پیمانی شرکت آب وفاضلاب اهواز روز  دوشنبه 24 شهریور ماه در ادامه اعتراضات دامنه دارشان برای تبدیل وضعیت  خود با سفر به تهران و تجمع مقابل اداره آبفا خواهان تغییر قرارداد های استخدامیشان از پیمانکاری به قرارداد دائم شدند.

یکی از کارگران پیمانی آب و فاضلاب اهواز در این خصوص می گوید، چندین ماه است بخشنامه تبدیل وضعیت  کارگران پیمانکاری آبفای اهواز از سوی آبفای کشور ابلاغ شده و آبفای اهواز این موضوع را از کارگران پنهان کرده است و در مقابل بع خواسته اعتراضی کارگران هم پاسخی نمی‌دهد. وی همچنین افزود، آخرین حقوقی که کارگران پیمانکاری و قرارداد موقت آبفای اهواز دریافت کرده‌اند مربوط به تیر ماه بوده که اخیرا با دو ماه تاخیر آنهم به صورت حداقلی پرداخت شد.