حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شرکت هپکو

روز جمعه 24 مرداد ماه جمعی از کارگران هپکو در ادامه اعتراضات دامنه دار خود برای سیزدهمین روز متوالی در زیر پل بختیاری دست به تجمع زدند.

گفته می شود در جریان تجمع روز پنجشنبه، مدیران شرکت برای پایان دادن به دور جدید اعتراضات کارگران با برگزاری جلسه و دادن وعده های دروغین سعی داشتند به  کارگران را از ادامه اعتراضات منصرف کنند. اما کارگران هپکو اعلام ردند تا پرداخت 2 ماه دستمزد معوقه خود، از سرگیری چرخ تولید و رفع بلاتکلیفی مالکیتی و مدیریتی این شرکت، به تجمع خود ادامه خواهند داد.