حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران شهرداری‌سی‌سخت

روز سه شنبه 11 شهریور بار دیگر، صدای اعتراض کارگران شهرداری‌سی‌سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بلندشد.

جمعی از کارگران شهرداری‌ سی سخت ازشرایط دشوار زندگی خود در نتیجه عدم دریافت هشت ماه حقوق خبر دادند و گفتند، در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، حقوق کارگران شهرداری‌ سی سخت هشت ماه به تاخیر افتاده و آنها علیرغم همه سختی‌ها مجبورندبدون دریافت حقوق کار کنند. آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود اظهار داشتند: علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، کارگران در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز با مشکل روبرو هستند.