حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

شانزدهمین روز اعتراضات سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه های برق ایران روز یکشنبه 26 مرداد ماه همچنان ادامه داشت.

به گزارش منتشره  پیمانکاران از ترس عقب افتادن کارشان و پرداخت جریمه های سنگین، با وعده های گوناگون  سعی در شکستن اعتصاب دارند. همچنین  جمعی ازکارگران پروژه‌ای پایپینگ و سیویل پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه‌های سراسر ایران برای دست یابی به مطالباتشان طی نامه ایی سرکشاده به مقامات خواستار” پرداخت بدون وقفه دستمزدها، پرداخت حق بیمه، کاهش ساعت کاری،  تشکیل هیأت نظارت‌کننده حقوقی، رعایت قانون اقماری ۱۴روز کار و ۱۴روز استراحت،  برکنارکردن پیمانکاران، پرداخت سایر مزایا جداگانه از حقوق، توقف اخراج کارگران، اجازه تشکیل سندیکا و ارائه تسهیلات ویژه بانکی ” شدند.