حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارگران هفت تپه

روز یکشنبه ۱۰ آذر  ماه شماری از کارگران شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل دفتر این مجتمع دست به تجمع زدند.

براساس گزارشات منتشره،  کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی خود، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، توقف فوری تجزیه املاک شرکت و توقف واگذاری هرگونه اموال و املاک به دیگران و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه همکاران و حامیان کارگران می باشند.