حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن اراک و خراسان

شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن اراک و خراسان روز چهارشنبه 20 اسفند ماه با برپایی تجمع جداگانه در محل کار خود،نسبت به عدم پرداخت دستمزدهایشان اعتراض کردند

برپایه گزارش منتشره،  حدود 180 نفر از کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن اراک با سوابق کاری 10 تا 15 سال به عملکرد بخش خصوصی و مشخص نشدن وضعیت مطالبات مزدی و معوقه خود، اعتراض دارند. آنها می گویند علاوه بر عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه،  پرداخت برخی مزایای قانونی همانند حق بیمه، بن ماه رمضان و لباس و کفش کار نیز در این مدت با مشکل روبرو بوده است. در همین روز  کارگران و کارکنان راه آهن خراسان نیز با خواست پرداخت کلیه معوقات مزدیشان تا قبل از رسیدن سال نو، دست از کار کشیده و  اقدام به برگزاری تجمع کردند.