حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه

کسبه شهرهای صحنه، اراک و سنگبری‌های محمودآباد همایون‌شهر نیز روز یکشنبه 29 خرداد ماه به اعتصاب بازاریان پیوسته‌اند.

برپایه گزارش منتشر شده، بازاریان و کسبه شهر اراک، خیابان عباس‌آ‌باد با بستن مغازه‌های خود نسبت به گرانی و تورم افسارگسیخته اعتراض کردند. در همین روز بازاریان شهر صحنه نیز مغازه‌هایشان را در اعتراض به افزایش بی‌رویه مالیات و سیاست‌های چپاولگرانه اقتصادی دولت رئیسی تعطیل کردند. همچنین سنگبر ی‌های شهرک صنعتی محمودآباد در همایون‌شهر اصفهان نیز برای دومین روز به اعتصاب بازاریان پیوسته‌اند. این اعتصاب در اعتراض به مالیات‌های نجومی و سیر صعودی گرانی اجناس از ابتدای سال جاری می‌باشد. بازاریان در شهرهای مختلف می‌گویند: افزایش مالیات‌ها برای تامین کسری بودجه است. دولت برای جبران کسری بودجه بایستی به جای افزایش مالیات‌ها به کاهش هزینه‌های خود و کم کردن از بودجه نیروهای سرکوبگر اقدام کند.