حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب رانندگان تریلی در برابر پارکینگ شرکت ایران خودروی تبریز

اعتصاب و تجمعات اعتراضی رانندگان تریلی در برابر پارکینگ شرکت ایران خودروی تبریز در روز یکشنبه ۱۹ دیماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

بیش از یک هفته است که ۳۰۰ تن از رانندگان تریلی در برابر پارکینگ ایران خودروی تبریز در ممقان اعتصاب کرده اند آنها نسبت به واگذاری حمل و نقل خودروهای سواری به شرکت‌های پیمانکاری معترضند. به گفته رانندگان اعتصابی، به این ترتیب رانندگان تریلی برای حمل خودروها باید با این شرکت‌های قرارداد ببندند. رانندگان معترض می‌گویند که با کنار زدن رانندگان تریلی، از بستن قرارداد مستقیم با شرکت ایران خودرو تبریز، شرکت‌های پیمانکاری مزبور از ۱۰۰ درصد مبلغ کرایه تصویب‌شده فقط ۶۰ درصد را به رانندگان پرداخت می‌کنند. البته از این ۶۰ درصد کرایه نیز ۲۰ درصد را به رانندگان پرداخت کرده و بقیه کرایه را طی ۸ ماه آینده پرداخت خواهند کرد.