حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان

روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه، برای دومین روزمتوالی وسومین بار درماه جاری، کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان از رفتن برسرکارشان خودداری کردند و با تجمع مقابل ساختمان شرکت ضمن اعتراض واگذاری به بخش خصوصی خواهان قرارداد دائمی واجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند.

به گفته یکی از کارگران معترض:همه کارگران حداقل 15 سال به طور مداوم در معدن کار کرده اند، اما پس از گذشت این سال ها همچنان وضعیت آنها قراردادی و یک ساله است و خواسته بسیاری از کارگران بستن قرارداد دائمی است، اما تاکنون هیچ اقدامی برای آن صورت نگرفته است.