حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب و راهپیمایی کارگران هفت تپه

صبح روز دوشنبه 16 تیر ماه بار دیگر کارگران مجمتع نیشکر هفت تپه با آمدن به خیابانهای شوش و برپایی تجمع نسبت به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان اعتراض کردند.

برپایه گزارش منتشره کارگران معترض هفت تپه همچون روزهای گذشته با تجمع مقابل فرمانداری و راهپیمایی در سطح شهر شوش و همچنین برافراشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار  “پرداخت دستمزدهای معوقه، دائمی شدن قراردادهای کارگران، بازگشت به کار چهار تتن از همکاران اخراج خود، خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه، بازگرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران و بازداشت فوری امید اسد بیگی” شدند.