حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز

کارگران شرکت موتوژن تبریز روز پنجشنبه 21 بهمن ماه برای چندمین بار در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان دست از کار کشیدند.

کارگران در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت بیمه، سختی و عوارض زیان‌آور کار چندین روز است که دست از کار کشیده‌اند. کارگران شرکت موتوژن تبریز می‌گویند با وجود زیان‌آور بودن نوع کار، اما از حق سختی مشاغل برخوردار نیستند. کارگران می‌گویند، این شرکت به‌منظور سود بیشتر کارگران را به‌صورت پیمانکاری و موقت بکار می‌گیرد و این دست کارفرمایان و مدیران این شرکت را برای اخراج بی‌رویه کارگران باز می‌گذارد.