حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شرکت کیسون جاسک

کارگران شرکت کیسون در “کوه مبارک” جاسک در استان هرمزگان،  از روز 19 اسفند ماه تاکنون در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زده اند.

کارگران شرکت کیسون که کار ساخت مخازن ذخیره سازی نفت را بر عهده دارند، به علت پرداخت نشدن حقوق و مزایای سه ماهه و عیدی خود به مدت 6 روز است که دست از کار کشیده  و در محوطه کار خود اقدام به برگزاری تجمع کرده اند.. یکی از کارگران در این خصوص می گوید: مشخص نبودن مبالغ قرار دادها طبق قانون کار و موضوع مرخصی از جمله ابهامات کارگران است که این شرکت حاضر نیست یک نسخه از قرار داد را در اختیار آنها بگذارد. وی می افزاید، کارگران اعتصاب کننده خواستار پرداخت معوقات مزدی خود هستند اما مسئولین شرکت آنها را تهدید به اخراج کرده اند.