حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری اهواز

روز پنجشنبه 10 بهمن ماه، اعتصاب کارگران شهرداری منطقه یک اهواز که از روز شنبه گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد.

کارگران شهرداری منطقه یک اهواز که دارای شش ماه دستمزد معوقه می باشند با برپایی تجمع  مقابل ساختمان شهرداری و خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. آنها می گویند با این اوضاع نابسامان اقتصادی و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی دیگر توان تامین هزینه های زندگی خانواده هایشان را ندارند.