حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری شهر محمدیار 

روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه کارگران شهرداری محمدیار از توابع شهرستان نقده برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

برپایه گزارش منتشره، این کارگران با ممانعت از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه و همچنین پرداخت حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. معترضان می گویند با این اوضاع نابسامان اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای آنها و به خصوص خانواده هایشان به وجود آورده است.