حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری لالی

روز سه شنبه 1 مهر ماه جمعی از کارگران خدماتی شهرداری لالی در اعتراض به عدم پرداخت 12 ماه دستمزد معوقه خود برای چندمین روز متوالی بر سر کارهای خود حاضر نشدند.

این کارگران می گویند، حقوق ماهانه‌ آنها از سوی کارفرمای شرکت پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت می‌شود در عین حال شهرداری الوند آگاهانه از درج عنوان واقعی شغلی کارگران خدماتی در لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کند. در ادامه یکی از کارگران  می گوید، کارگران خدماتی همچنین فاقد فیش حقوقی و یک نسخه از قرارداد کار خود با پیمانکارشهرداری هستند. پیمانکار شهرداری الوند در هر نوبت عقد قرارداد یک نسخه قرارداد خالی را جلوی کارگران قرار می‌دهد و از آنها بدون هیچ اظهارنظری امضا می‌گیرد.