حزب کمونیست ایران

ادامه اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

روز چهارشنبه 29 مرداد ماه، کارگران صنایع نفت وپتروشیمی ونیروگاه های برق برای  نوزدهمین روز متوالی دست به اعصتاب و اعتراض زدند.

اعتصاب کارگران درحالی ادامه دارد که هر روز بر تعداد کارگران اعتصابی افزوده می شود.  در همین راستان روز سه شنبه کارگران پیمانکاری نفت جنوب اعتراضشان را نسبت به شرایط کاری اعلام کردند.آنها می گویند پیمانکار به دلخواه محل کارگاه را عوض کرده و از کارگران خواسته که به کارگاه جدید نقل مکان کنند. آنها در عین حال  ضمن اعتراض به  عدم رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی کرونا در کارگاه‌های پیمانکاری،افزودند: شرکت‌های پیمانکاری استانداردهای ایمنی و بهداشتی را به خوبی رعایت نمی‌کنند؛ حتی تجهیزات بهداشت فردی در اختیار کارگران قرار نمی‌دهند؛ اکنون با بحرانی شدن اوضاع کرونا، کارگران بیشتر از همیشه در خطر هستند.